Algemene voorwaarden 

(Vertaz branche-organisatie technische groothandel)

1. Algemeen
a. Deze algemene voorwaarden ("Algemene Voorwaarden") maken deel uit van elke offerte
uitgebracht door een lid van Vertaz (het "Vertaz-lid") en van elke overeenkomst waarbij het
Vertaz-lid zaken levert en/of werkzaamheden verricht (waaronder begrepen opdracht en
aanneming van werk).
Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle overeenkomsten met het Vertazlid
die langs elektronische weg tot stand komen.
b. Andersluidende voorwaarden maken alléén deel uit van de overeenkomst, indien en voor zover
het Vertaz-lid en de wederpartij zulks schriftelijk uitdrukkelijk overeenkomen.
c. De algemene voorwaarden van de wederpartij, onder welke benaming ook, zijn niet van
toepassing en worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
d. In geval van strijd tussen de bepalingen van de overeenkomst en de Algemene Voorwaarden,
prevaleren de bepalingen van de overeenkomst.

2. Privacy/AVG
a. Vertaz-leden doen er alles aan om privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens. Vertaz-leden houden zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en
regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

3. Offerte
a. Alle offertes van het Vertaz-lid zijn vrijblijvend.
b. De offerte verliest zijn geldigheid indien deze niet binnen 14 dagen na dagtekening
onvoorwaardelijk schriftelijk door de wederpartij is aanvaard.
c. ledere offerte is gebaseerd op de informatie die door de wederpartij is verstrekt. De wederpartij
staat in voor de juistheid en volledigheid van deze informatie.
d. Indien de wederpartij de offerte niet aanvaardt, heeft het Vertaz-lid het recht om alle aan de
offerte verbonden kosten bij de wederpartij in rekening te brengen.

4. Totstandkoming overeenkomst
a. De overeenkomst komt eerst tot stand door schriftelijke bevestiging van het Vertaz-lid of,
ingeval de overeenkomst langs elektronische weg tot stand komt, door elektronische of schriftelijke
bevestiging van het Vertaz-lid.
b. De onder a. bedoelde bevestigingen worden geacht de overeenkomst met de wederpartij
volledig weer te geven.
c. Indien de overeenkomst wordt aangegaan tussen een Vertaz-lid en een wederpartij handelend
in de uitoefening van een beroep of bedrijf zal het bepaalde in artikel 6:227b lid 1 BW
(informatieverplichtingen) alsmede het bepaalde in artikel 6:227c BW (totstandkoming
overeenkomst) niet van toepassing zijn.

5. Uitvoering overeenkomst
a. Het Vertaz-lid mag de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden laten uitvoeren als hij
dit wenselijk acht. Het Vertaz-lid staat in voor een deugdelijke uitvoering van de overeenkomst door
deze derden.
b. De wederpartij staat er voor in dat alle gegevens en inlichtingen die voor een behoorlijke
uitvoering van de overeenkomst nuttig en noodzakelijk zijn, tijdig aan het Vertaz-lid zijn en worden
verstrekt, en dat deze gegevens en inlichtingen juist en volledig zijn.
c. De wederpartij zorgt ervoor dat het Vertaz-lid zijn werkzaamheden ongestoord en op het
overeengekomen tijdstip kan verrichten en dat hij bij de uitvoering van zijn werkzaamheden de
beschikking krijgt over de benodigde voorzieningen.
Vertaz algemene voorwaarden 2
d. De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade, onder andere als gevolg van verlies en
diefstal, aan zaken van het Vertaz-lid, zoals gereedschappen en voor de werkzaamheden
bestemde materialen, die zich bevinden op de plaats waar de werkzaamheden worden verricht
of op een andere overeengekomen plaats.
e. Wanneer de wederpartij zijn verplichtingen als bedoeld in dit artikel 4 sub b. en c. niet
nakomt, of het geval bedoeld in artikel 4 sub d. zich voordoet, en daardoor vertraging in de
uitvoering van de werkzaamheden ontstaat, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra
de wederpartij alsnog aan deze verplichtingen voldoet, of de verloren c.q. gestolen zaken van
het Vertaz-lid vervangt, en de planning van het Vertaz-lid dit toelaat. De wederpartij is
aansprakelijk voor alle voor het Vertaz-lid uit de vertraging voortvloeiende schade.
f. In alle gevallen dient de wederpartij zorg te dragen voor ten behoeve van de uitvoering van
de overeenkomst benodigde toestemmingen, ontheffingen en/of vergunningen. De kosten welke
aan deze toestemmingen, ontheffingen en/of vergunningen zijn verbonden, komen voor
rekening van de wederpartij. De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade welke het gevolg
is van het ontbreken van de vereiste toestemmingen, ontheffingen en/of vergunningen.

6. Rechten van intellectuele eigendom
a. Het Vertaz-lid behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de door hem gedane
aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, (proef)modellen,
programmatuur en dergelijke.
b. De rechten op de in dit artikel 5 sub a. genoemde gegevens en voorwerpen blijven eigendom
van het Vertaz-lid ongeacht of aan de wederpartij voor de vervaardiging ervan kosten in rekening
zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het
Vertaz-lid niet worden gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond. De wederpartij is per
overtreding van deze bepaling aan het Vertaz-lid een boete verschuldigd van € 10.000. Deze
boete kan naast een schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.
c. De wederpartij moet de aan hem verstrekte gegevens en voorwerpen als bedoeld in dit artikel 5
sub a. op eerste verzoek binnen de door het Vertaz-lid gestelde termijn in onbeschadigde staat
franco retour zenden. Bij overtreding van deze bepaling is de wederpartij een boete verschuldigd
van € 1.000 per dag. Deze boete kan naast een schadevergoeding op grond van de wet worden
gevorderd.

7. Communicatie
a. ledere communicatie tussen het Vertaz-lid en de wederpartij kan elektronisch geschieden tenzij
de wet anders bepaalt.
b. Indien de Algemene Voorwaarden of de overeenkomst bepalen dat een verklaring schriftelijk
moet worden gedaan dan kan dit tevens langs elektronische weg mits het elektronische bericht
printbaar is.
c. De wederpartij is zelf verantwoordelijk voor het opslaan en/of printen van elektronische
communicatie. De door het Vertaz-lid opgeslagen versie van de elektronische communicatie geldt
als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door de wederpartij.
d. Behoudens tegenbewijs wordt elektronische communicatie geacht te zijn ontvangen op de dag
van verzending. lndien elektronische communicatie niet is ontvangen als gevolg van ICT
problemen van de wederpartij, komt dit voor rekening en risico van de wederpartij.

8. Adviezen, ontwerpen en materialen
a. De wederpartij kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie van het Vertaz-lid welke
niet nadrukkelijk onderdeel van de overeenkomst zijn.
b. De kosten van of verband houdende met de in artikel 5 sub a. van deze Algemene
Voorwaarden genoemde gegevens en voorwerpen kunnen aan de wederpartij worden
doorberekend.
c. De wederpartij is verantwoordelijk voor door of namens hem gemaakte tekeningen,
berekeningen en ontwerpen, alsmede voor de functionele geschiktheid van door hem
voorgeschreven materialen.
d. De wederpartij vrijwaart het Vertaz-lid voor elke aanspraak van derden met betrekking tot door
of namens de wederpartij verstrekte tekeningen, berekeningen, ontwerpen, materialen en
dergelijke.
Vertaz algemene voorwaarden 3

9. Prijzen
a. De prijzen zijn exclusief:
(1) omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd;
(2) kosten van verpakking;
(3) reisuren, reis- en verblijfkosten;
(4) kosten ter voorkoming of beperking van schade aan bij de uitvoering van werkzaamheden
aanwezige zaken.
Het Vertaz-lid heeft het recht deze kosten apart bij de wederpartij in rekening te brengen.
b. De prijzen zijn gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst binnen het land waar het Vertazlid
is gevestigd en gedurende normale werktijden, waaronder wordt verstaan maandag tot en met
vrijdag tussen 8:00 en 18:00 uur, met een maximum van acht uren per dag.
c. lndien na het sluiten van de overeenkomst kostprijsbepalende factoren in prijs stijgen, is het
Vertaz-lid bevoegd deze prijsstijging aan de wederpartij door te berekenen mits de uitvoering van
de overeenkomst ten tijde van de prijsstijging nog niet volledig is voltooid. De wederpartij is
gehouden de prijsstijging te voldoen gelijktijdig met betaling van de hoofdsom of de eerstvolgende
overeengekomen betalingstermijn.
d. Bij wijziging van of toevoeging aan de overeenkomst op verzoek van de wederpartij, mag het
Vertaz-lid de prijs volgens zijn gebruikelijke tarieven verhogen. Het Vertaz-lid is nimmer verplicht
aan een dergelijk verzoek te voldoen en hij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke
schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
e. lndien er sprake is van meerwerk, heeft het Vertaz-lid het recht om de prijs te verhogen.
Meerwerk wordt berekend op basis van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat
het meerwerk wordt overeengekomen. Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in
meerwerk indien er sprake is van een wijziging in het ontwerp, de specificaties of het bestek of
indien door de wederpartij verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid.

10. Betalingsvoorwaarden
a. lndien op de factuur geen betalingstermijn is vermeld dienen facturen uiterlijk binnen 30 dagen
na dagtekening van de factuur, danwel binnen een andere tussen de wederpartij en het Vertaz-lid
schriftelijk overeengekomen betalingstermijn, door de wederpartij aan het Vertaz-lid te worden
voldaan op een door het Vertaz-lid aangewezen rekening.
b. Het op de factuur vermelde bedrag kan worden verhoogd met een nader door het Vertaz-lid
vast te stellen kredietbeperkingstoeslag. Deze toeslag wordt eerst door de wederpartij
verschuldigd indien betaling na de vervaldag van de factuur plaatsvindt.
c. De wederpartij is verplicht op eerste verzoek van het Vertaz-lid een naar diens oordeel
voldoende zekerheid te stellen ter zake van de betaling van het op grond van de overeenkomst
verschuldigde bedrag. Bij niet of niet tijdige voldoening aan dit verzoek, is het Vertaz-lid bevoegd
de levering op te schorten of de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op de wederpartij te
verhalen.
d. Al hetgeen het Vertaz-lid uit hoofde van enigerlei overeenkomst van de wederpartij te vorderen
heeft, is onmiddellijk opeisbaar als:
(1) een betalingstermijn is overschreden;
(2) beslag op zaken of vorderingen van de wederpartij wordt gelegd;
(3) in geval de wederpartij een vennootschap is, de wederpartij wordt ontbonden, geliquideerd,
failliet is gegaan of surseance van betaling aanvraagt;
(4) in geval de wederpartij een natuurlijke persoon is, de wederpartij het verzoek doet te worden
toegelaten tot gerechtelijke schuldsanering, onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
e. lndien betaling niet plaatsvindt binnen de overeengekomen betalingstermijn, is de wederpartij
direct rente aan het Vertaz-lid verschuldigd. De rente bedraagt 12% per jaar, maar is gelijk aan de
wettelijke rente voor handelstransacties (artikel 6:119a BW) als deze hoger is. De wederpartij is
voorts aan het Vertaz-lid alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd, waarvan de hoogte
minimaal 15% van het totale door de wederpartij aan het Vertaz-lid verschuldigde zal bedragen.
f. lndien het Vertaz-lid in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle
kosten die hij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van de wederpartij.
g. Het recht van de wederpartij om zijn vorderingen op het Vertaz-lid te verrekenen wordt
uitgesloten.
Vertaz algemene voorwaarden 4
h. De wederpartij kan aan het Vertaz-lid een machtiging verstrekken om door de wederpartij
verschuldigde bedragen via automatische incasso van de wederpartij te incasseren. lndien het
Vertaz-lid een bedrag van de wederpartij incasseert met gebruikmaking van een dergelijke incasso,
zal het Vertaz-lid de wederpartij daar tenminste een (1) werkdag voorafgaand aan het uitvoeren
van de incasso over informeren middels een prenotificatie. De prenotificatie kan separaat, als
onderdeel van de factuur of op andere door het Vertaz-lid te bepalen wijze worden
gecommuniceerd.

11. Levertijd
a. De levertijd en/of uitvoeringsperiode wordt door het Vertaz-lid bij benadering vastgesteld. Bij de
vaststelling van de levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat het Vertaz-lid uit van de omstandigheden
die hem op dat moment bekend zijn.
b. Als er sprake is van andere omstandigheden dan die welke het Vertaz-lid bekend waren bij
vaststelling van de levertijd en/of de uitvoeringsperiode, kan het Vertaz-lid de levertijd en/of
uitvoeringsperiode verlengen met de tijd die nodig is om de overeenkomst onder deze
omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamheden in dat geval niet in de planning van het
Vertaz-lid kunnen worden ingepast, zullen deze worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat.
c. Als er sprake is van meerwerk wordt de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd
nodig om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te
verrichten. Als het meerwerk niet in de planning van het Vertaz-lid kan worden ingepast, zullen de
werkzaamheden worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat.
d. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door het Vertaz-lid, wordt de levertijd en/of
uitvoeringsperiode verlengd met de duur van de opschorting. Als voorzetting van de
werkzaamheden niet in de planning van het Vertaz-lid kan worden ingepast, zullen de
werkzaamheden worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat.
e. Elke aansprakelijkheid van het Vertaz-lid voor overschrijding van de levertijd en/of
uitvoeringsperiode is uitgesloten.

12. Keuring
a. De wederpartij heeft het recht vóór de levering de zaken te (doen) keuren. De keuring geschiedt
voor rekening en risico van de wederpartij. Onder de voor rekening van de wederpartij komende
keuringskosten zijn begrepen de kosten welke het Vertaz-lid ter zake van de keuring moet maken.
b. lndien uit keuring blijkt dat (een gedeelte van) de zaken niet voldoet aan de overeenkomst, dan
is de wederpartij gehouden het Vertaz-lid hiervan onverwijld schriftelijk gemotiveerd mededeling te
doen en het Vertaz-lid in de gelegenheid te stellen om alsnog na te komen. Het Vertaz-lid kan de
levertijd verlengen met de tijd die nodig is om alsnog na te komen.
c. Acht dagen na het tijdstip waarop de keuring heeft plaatsgevonden, vervalt het recht van de
wederpartij om zich jegens het Vertaz-lid op het resultaat van de keuring te beroepen.
13. Levering van zaken
a. Tenzij de overeenkomst langs elektronische weg tot stand is gekomen, vindt levering plaats EX
WORKS (af fabriek/af winkel/af bedrijfspand) conform de lncoterms 2010. Het risico van de zaak
gaat over op het moment dat het Vertaz-lid deze ter beschikking stelt aan de wederpartij. Het risico
van laden en lossen rust op de wederpartij.
b. lngeval de overeenkomst langs elektronische weg tot stand is gekomen, vindt levering EX
WORKS (conform de lncoterms 2010) plaats op het door de wederpartij opgegeven adres. Het
risico van de zaak gaat over op het moment dat het Vertaz-lid deze aflevert op dat adres. Het risico
van laden en lossen rust op de wederpartij.
c. De wederpartij aanvaardt de geleverde zaken met inachtneming van een marge van plus of
minus 10% van het overeengekomen aantal, metrage of gewicht van die zaken.
d. lndien zaken op basis van een monster worden geleverd, geldt het monster als referentie voor
de gemiddelde hoedanigheid van de zaken.
e. Weigert de wederpartij na het verstrijken van de levertijd of, ingeval de overeenkomst langs
elektronische weg tot stand komt, op het moment van aflevering, de zaken (volledig) af te nemen,
dan is het Vertaz-lid bevoegd:
Vertaz algemene voorwaarden 5
(1) de zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan, ongeacht overmacht zijdens de
wederpartij en onverminderd de verplichting van de wederpartij tot betaling van de
overeengekomen prijs;
(2) de overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting tot schadevergoeding jegens de
wederpartij, waarbij de wederpartij alle kosten en schade van het Vertaz-lid zal vergoeden;
(3) de zaken te verkopen, indien naar zijn oordeel verdere bewaring van de zaken niet van hem
kan worden gevergd.
f. lndien schriftelijk levering op afroep is overeengekomen, is de wederpartij gehouden de zaken
volgens het overeengekomen afroep- en afleverschema af te nemen. lndien een afroep- en
afleverschema ontbreekt, dient de wederpartij op eerste verzoek van het Vertaz-lid binnen de
daarbij gestelde termijn alle zaken af te nemen.
g. lndien schriftelijk uitdrukkelijk levering franco werk of op de wal is overeengekomen, is het
Vertaz-lid niet gehouden de zaken verder te vervoeren dan tot het punt waar het voertuig over een
behoorlijk berijdbaar (gemaakt) terrein, respectievelijk het vaartuig langs een behoorlijk bevaarbaar
water, kan komen.
h. In alle gevallen dient de wederpartij zorg te dragen voor ten behoeve van het vervoer
benodigde toestemmingen, ontheffingen en/of vergunningen. De kosten welke aan deze
toestemmingen, ontheffingen en/of vergunningen zijn verbonden, komen voor rekening van de
wederpartij. De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade welke het gevolg is van het ontbreken
van de vereiste toestemmingen, ontheffingen en/of vergunningen.

14. Oplevering van werkzaamheden
a. De werkzaamheden worden als opgeleverd beschouwd wanneer:
(1) de wederpartij het werk heeft goedgekeurd;
(2) het werk door de wederpartij in gebruik is genomen. Neemt de wederpartij een gedeelte van het
werk in gebruik, dan geldt dat gedeelte als opgeleverd;
(3) het Vertaz-lid schriftelijk aan de wederpartij heeft medegedeeld dat het werk is voltooid en de
wederpartij niet binnen 14 dagen na die mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt of het werk
al dan niet is goedgekeurd;
(4) de wederpartij het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende
onderdelen die binnen een redelijke termijn kunnen worden hersteld of nageleverd en die
ingebruikname van het werk niet in de weg staan.

15. Emballage
a. Het Vertaz-lid is bevoegd meermalen bruikbare emballage aan de wederpartij in rekening te
brengen.
b. In geval van retourzending van de emballage binnen 7 dagen door de wederpartij zal het op de
voet van dit artikel 15 sub a. gefactureerde bedrag aan de wederpartij worden gecrediteerd.
c. Het Vertaz-lid is niet gehouden tot creditering als in dit artikel 15 sub b. bedoeld, indien de
wederpartij de emballage niet tijdig of niet in goede staat retourneert, zulks ter beoordeling van het
Vertaz-lid.

16. Eigendomsvoorbehoud
a. De levering van zaken door het Vertaz-lid vindt plaats onder toepassing van een verruimd
eigendomsvoorbehoud. Na levering blijft het Vertaz-lid eigenaar van alle door hem geleverde
zaken zolang al zijn huidige en toekomstige vorderingen ter zake van alle leveringen van zaken en
daarmee verband houdende werkzaamheden, de bedragen bedoeld in artikel 10 sub b. en e. van
deze Algemene Voorwaarden, de kosten van invordering en zijn overige kosten en schade, niet
volledig zijn voldaan.
b. Zolang op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de wederpartij deze buiten
zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren.
c. Nadat het Vertaz-lid zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij alle door hem
geleverde zaken terughalen. De wederpartij staat het Vertaz-lid toe de plaats te betreden waar
deze zaken zich bevinden.
d. Als het Vertaz-lid geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde
zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is de wederpartij verplicht de nieuw gevormde
zaken aan het Vertaz-lid te verpanden.
Vertaz algemene voorwaarden 6

17. Reclame
a. Klachten van de wederpartij ter zake van gebreken aan de overeengekomen prestatie, dienen
onverwijld en in ieder geval binnen 14 dagen na levering van de zaken en/of oplevering van de
werkzaamheden schriftelijk en gemotiveerd bij het Vertaz-lid te worden ingediend.
b. Gebreken die redelijkerwijs niet binnen 14 dagen kunnen worden waargenomen, zullen
onmiddellijk na de waarneming schriftelijk en gemotiveerd aan het Vertaz-lid worden medegedeeld
doch uiterlijk zes maanden na levering van de zaken en/of oplevering van de werkzaamheden.
c. Na het vervallen van de tijdslimiet zoals genoemd in dit artikel 17 sub b., kan de wederpartij
geen beroep meer doen op een gebrek in de overeengekomen prestatie.
d. Een klacht inzake een levering wordt in ieder geval niet gehonoreerd als het Vertaz-lid niet in
de gelegenheid wordt gesteld om een dergelijke klacht te onderzoeken. Op verzoek van het
Vertaz-lid, zal de wederpartij de zaken waarop de klacht betrekking heeft (of een deel daarvan)
retourneren conform het bepaalde in artikel 18 van deze Algemene Voorwaarden. Tot het moment
waarop de toestemming van het Vertaz-lid als bedoeld in artikel 18 sub a. van deze Algemene
Voorwaarden wordt verleend, zal de wederpartij de zaken waarop de klacht betrekking heeft voor
eigen rekening en risico in zijn bezit houden. Een klacht inzake opgeleverde werkzaamheden wordt
in ieder geval niet gehonoreerd indien het Vertaz-lid niet in de gelegenheid is gesteld de klacht op
geschikte wijze te onderzoeken.
e. lndien en voor zover het Vertaz-lid een klacht inzake geleverde zaken ingevolge dit artikel
accepteert, zal hij, naar eigen keuze:
(1) het gebrek herstellen;
(2) de gebrekkige zaak vervangen;
(3) de zaak terugnemen en de wederpartij crediteren voor de prijs van de desbetreffende zaak.
De wederpartij kan daarnaast geen aanspraak maken op enigerlei schadevergoeding.
In geval van herstel van het gebrek of vervanging van de gebrekkige zaak, zijn de bepalingen van
artikel 13 van de Algemene Voorwaarden daarop wederom van toepassing.
f. Indien en voor zover het Vertaz-lid een klacht inzake opgeleverde werkzaamheden ingevolge dit
artikel accepteert, dan is de wederpartij verplicht het Vertaz-lid in de gelegenheid te stellen het
werk opnieuw op te leveren. De bepalingen van artikel 14 van de Algemene Voorwaarden zijn
daarna wederom van toepassing.
g. Het indienen van een klacht ontheft de wederpartij niet van zijn betalingsverplichtingen jegens
het Vertaz-lid. De wederpartij heeft alsdan evenmin een opschortingsbevoegdheid.

18. Retourzendingen
a. Retourzendingen behoeven de voorafgaande schriftelijke toestemming van het Vertaz-lid.
b. Een retourzending door de wederpartij dient te allen tijde franco te geschieden onder
vermelding van het factuurnummer en de datum van levering.
c. Met het in ontvangst nemen van door de wederpartij retour gezonden zaken erkent het Vertazlid
geen enkele tekortkoming in de nakoming.
19. Garantie
a. Het Vertaz-lid staat gedurende een periode van twaalf maanden na (op)levering in voor de
goede uitvoering van de overeengekomen prestatie.
b. De wederpartij kan geen beroep doen op een garantie indien:
(1) het gebrek, geheel of gedeeltelijk, het gevolg is van ongewoon, oneigenlijk, onoordeelkundig
of onzorgvuldig gebruik van een geleverde zaak;
(2) het gebrek, geheel of gedeeltelijk, het gevolg is van normale slijtage of niet of onjuist
uitgevoerd onderhoud;
(3) het gebrek, geheel of gedeeltelijk, het gevolg is van installatie, montage, wijziging en/of
reparatie door de wederpartij of door derden;
(4) de geleverde zaak gewijzigd, aangepast, gebruikt of verwerkt is;
(5) de geleverde zaak aan een derde is overgedragen;
(6) het Vertaz-lid de geleverde zaak geheel of gedeeltelijk van derden heeft verkregen en het
Vertaz-lid zelf bij deze derde geen aanspraak kan maken op vergoeding uit hoofde van een
garantie;
(7) het Vertaz-lid bij de vervaardiging van de geleverde zaak grondstoffen en dergelijke op
aanwijzing van de wederpartij heeft gebruikt;
Vertaz algemene voorwaarden 7
(8) het gebrek een vrij kleine afwijking is in kwaliteit, afwerking, afmeting, samenstelling en
dergelijke, welke in de branche niet ongebruikelijk is of als het gebrek technisch gezien niet te
voorkomen was;
(9) de wederpartij niet al zijn verplichtingen uit de overeenkomst tijdig en correct jegens het Vertazlid
is nagekomen.

20. Aansprakelijkheid
a. Behoudens voor zover de wederpartij aantoont dat schade een direct gevolg is van opzet of
bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van het Vertaz-lid, is het Vertaz-lid niet aansprakelijk
jegens de wederpartij, diens personeel of derden, voor enigerlei directe of indirecte schade in
verband met de overeenkomst of de uitvoering daarvan. De wederpartij vrijwaart het Vertaz-lid in
dit verband voor alle aansprakelijkheid jegens derden.
b. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van het Vertaz-lid beperkt tot het bedrag van de
uitkering onder de toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering. lndien de verzekeraar van het
Vertaz-lid om welke reden dan ook niet uitkeert of als de desbetreffende
aansprakelijkheidsverzekering geen dekking verschaft, dan zal de aansprakelijkheid van het
Vertaz-lid in alle gevallen beperkt zijn tot:
(1) het bedrag van de netto overeengekomen prijs in de overeenkomst waarop de
schadeveroorzakende gebeurtenis direct betrekking heeft; of
(2) als gedeeltelijke leveringen zijn overeengekomen, het bedrag van de netto overeengekomen
prijs van dat gedeelte van de overeenkomst waar de schadeveroorzakende gebeurtenis het meest
bij aansluit.
c. In geen geval zal de aansprakelijkheid van het Vertaz-lid meer bedragen dan € 15.000 per
gebeurtenis of per reeks van gebeurtenissen met dezelfde oorzaak.
d. Voor vergoeding komt nimmer in aanmerking:
(1) bedrijfsschade zoals gederfde winst en stagnatieschade;
(2) opzichtschade zoals schade die bij uitvoering van de werkzaamheden aan andere zaken wordt
toegebracht.
e. ledere rechtsvordering van de wederpartij jegens het Vertaz-lid verjaart door het enkele verloop
van een jaar na de gebeurtenis die tot de vordering aanleiding geeft.
f. De wederpartij vrijwaart het Vertaz-lid alsmede diens personeel en hulppersonen tegen alle
aanspraken van derden, ongeacht de reden, welke op enigerlei wijze verband houden met de
overeenkomst en de uitvoering daarvan. Het Vertaz-lid zal jegens de wederpartij alleen
aansprakelijk zijn indien en voor zover de betreffende aansprakelijkheid ingevolge de toepasselijke
overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden voor rekening en risico van het Vertaz-lid komt.
g. lndien de zaken niet door het Vertaz-lid zijn geproduceerd, is een eventuele aansprakelijkheid
van het Vertaz-lid jegens de wederpartij in alle gevallen beperkt tot het bedrag waarvoor de
leverancier van het Vertaz-lid jegens het Vertaz-lid aansprakelijk zal zijn.
h. De wederpartij vrijwaart het Vertaz-lid voor alle aanspraken van derden wegens
productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door de wederpartij aan
een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door het Vertaz-lid geleverde producten en/of
materialen.

21. Overmacht
a. Bij overmacht van het Vertaz-lid is deze bevoegd om de overeengekomen levertijd en/of
uitvoeringsperiode te verlengen met de duur van de overmacht danwel om de overeenkomst,
indien nog niet volledig uitgevoerd, te ontbinden. Zulks zonder dat hieruit enige verplichting tot
schadevergoeding voor het Vertaz-lid voortvloeit.

22. Geschillen
a. AIle met het Vertaz-lid gesloten overeenkomsten worden beheerst door Nederlands recht.
b. Toepasselijkheid van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale
koopovereenkomsten voor goederen (CISG-Wenen, 11 april 1980) is uitgesloten, evenals enige
andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.
c. Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met deze overeenkomsten zullen worden
voorgelegd aan de bevoegde rechter van de woonplaats of plaats van vestiging van het Vertaz-lid.
Vertaz algemene voorwaarden 8
Naast de woonplaats van het Vertaz-lid wordt tevens domicilie gekozen te Utrecht, dit ter
uitsluitende beoordeling van het Vertaz-lid.
d. Partijen kunnen nader overeenkomen dat het geschil aan een arbiter wordt voorgelegd.
Arbitrage zal te allen tijde plaatsvinden met inachtneming van het Reglement van het Arbitrage
lnstituut Bouwstoffen (AlBs), zoals dat reglement geldt op het tijdstip waarop het geschil wordt
aanhangig gemaakt.

23. Conversie
a. lndien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de
overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen het
Vertaz-lid en de wederpartij in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de
nietige respectievelijk vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en
de strekking van de nietige respectievelijk vernietigde bepaling in acht worden genomen.
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te 's-Gravenhage op 27 augustus 2018 onder
nr.40407209 en bij de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage op 27 augustus 2018 onder
nummer 34/2018.

Laden
Laden
Laden
Laden